LED NET - Inicijativa za kreiranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH

  Projekt „LED NET - Inicijativa za kreiranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH“

  Ukupna vrijednost: 259.620,00 eura
  Donator: EU
  Period implementacije: juni 2011.- maj 2013. godine (24 mjeseca)

  Projektni partneri: PLOD Centar Bihać, Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar, Udruženje Nezavisni biro za razvoj - NBR Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca – UPIP Žepče i Centar za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje

  PLOD Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać je u junu 2011. godine otpočeo sa provedbom projekta “LED NET - Inicijativa za kreiranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH”, čiji je cilj povezivanje organizacija civilnog društva u BiH, razmjena znanja, kao i jačanje njihove uloge u procesu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, te unaprjeđenje suradnje između vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Projekt se provodi u suradnji sa drugim lokalnim nosiocima ekonomskog razvoja: Udruženjem za poduzetništvo i posao LINK Mostar, Udruženjem Nezavisni biro za razvoj - NBR Gradačac, Udrugom poduzetnika i poslodavaca – UPIP Žepče i Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje koji su dana 09.09.2011. godine potpisali Memorandum o razumijevanju kako bi formalno uspostavili mrežu za lokalni ekonomski razvoj u BiH.

  LED NET je nastao kao odgovor na nedovoljnu uključenost civilnog sektora u proces provedbe socio-ekonomskih reformi u BiH, s ciljem da podrži i osnaži umrežavanje organizacija civilnog društva i njihov doprinos u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja u BiH. Projektom će se osigurati dugoročna suradnja organizacija, kao i međusobna razmjena znanja i pozitivnih iskustava, koja vodi ka jačanju lokalne ekonomije i stvaranju boljih uvjeta za ekonomski rast i razvoj poduzetništva.

  Ciljne skupine projekta su organizacije civilnog društva, svi nivoi vlasti u BiH (primarno općine Bihać, Gradačac, Mostar, Trebinje i Žepče), te svi ostali akteri koji učestvuju u procesu lokalnog/regionalnog ekonomskog razvoja u područjima na koje se projekt fokusira, a naročito mala i srednja poduzeća, obrazovne institucije, te zajednice u cjelini u kojima će se poboljšati kvaliteta života kao rezultat jačanja lokalne ekonomije.

  Do sad su u okviru projekta realizirane sljedeće aktivnosti:

  • uspostavljena LED NET koalicija,
  • potpisan Memorandum o razumijevanju između 5 partnerskih organizacija;
  • kreiran Pravilnik o radu LED NET koalicije;
  • u Bihaću organizirana i održana konferencija „Organizacije civilnog društva u razvoju demokracije i civilnog društva s posebnim osvrtom i ulogom LED NET koalicije u domenu lokalnog/regionalnog razvoja“, kao i 4 okrugla stola (Mostar, Tuzla, Žepče i Trebinje);
  • pet novih organizacija se pridružilo LED NET koaliciji (Razvojna agencija Žepče, Udruženje „Bosper“ Tuzla, Udruženje građana „Oaza“ Trebinje, Lokalna razvojna agencija „Progres“ Posušje i NVO „BK 2001“ Bosanska Krupa);
  • 5 od ukupno 9 setova edukacije za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva održano na sljedeće teme: Komunikacija i izgradnja tima, Procjenjivanje učinka i doprinosa, Razvojni i trening plan za osoblje, Upravljanje volonterima,  Zapošljavanje i traženje novog osoblja, Financijska održivost, Financijski sistemi i Dugoročno planiranje;
  • LED NET mreža je u svrhu poboljšanja dijaloga i suradnje sa  Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu svojih rezultata na terenu i potreba malih i srednjih poduzeća (MSP) uputila prijedloge ministarstvu za poboljšanje programa raspodjele grantova i podrške MSP-u;
  • studijska posjeta Varaždinskoj županiji (Garancijska agencija GARA, Razvojna agencija AZRA, Poslovne zone doo) u kojoj su učestvovali predstavnici članica LED NET koalicije, kao i predstavnici Ministarstva za razvoj poduzetništvo i obrt FBiH. Svrha posjete je bila razmjena znanja, pozitivnih praksi i unaprijeđenja kapaciteta LED NET mreže. S obzirom na uspjeh Varaždinske županije, te njihovih poslovnih zona i kreditno-garantnog fonda, cilj je bio bolje se upoznati sa instrumentima lokalnog ekonomskog razvoja i principima suradnje između Varaždinske županije i GARA-e i AZRA-e.

  Aktivnosti koje će biti implementirane do kraja projekta su:

  • razmjena uspješno implementiranih razvojnih projekata između članica mreže koji će biti stavljeni na raspolaganje lokalnim zajednicama u kojima se projekt implementira;
  • organizacija edukacija za lokalne interesne strane kako bi ih se pomoglo da koriste i implementiraju ove pozitivne prakse, projekte i „know-how“ u zajednicama koje su zainteresirane za preuzimanje pozitivnih praksa i njihovu implementaciju transfer primjera pozitivne prakse lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva;
  • putem unaprijeđenja suradnje i dijaloga sa svim nivoima vlasti i privatnim sektorom LED NET mreža će učestvovati u procesu kreacije politika/mjera koje se odnose na lokalni/regionalni razvoj, a čiji krajnji cilj je doprinijeti razvoju malih i srednjih poduzeća i stvaranju boljeg poslovnog okruženja, odnosno podizanje kvaliteta življenja;
  • organizacija konferencije na kojoj će se identificirati politike/mjere koje će ubrzati lokalni/regionalni ekonomski razvoj i razvoj MSP-a;
  • potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između članica koalicije i predstavnika relevantnih ministarstava s ciljem poboljšanja suradnje između organizacije civilnog društva i vladinog sektora, kao i prihvaćanja predloženih politika i mjera za razvoj.

  Očekivani rezultati su:

  • razvijeni kapaciteti organizacija civilnog društva;
  • najmanje 5 pozitivnih praksa razmijenjeno, što će rezultirati kreacijom 5 razvojnih projekata, koji će biti implementirani u najmanje 5 lokalnih zajednica;
  • koalicija organizacija civilnog društva će utjecati na kreiranje najmanje 10 politika/mjera koje se odnose na lokalni/regionalni razvoj, a čija svrha je stvaranje boljeg poslovnog okruženja i efikasniji razvoj malih i srednjih poduzeća;
  • unaprijeđenje suradnje između nevladinog,vladinog i privatnog sektora.