Manje korupcije, više radnih mjesta

  Projekt „Manje korupcije, više radnih mjesta“

  Ukupna vrijednost: 120.000,00 eura
  Donator: EU
  Period implementacije: februar 2011. – oktobar 2012. (20 mjeseci)

  Projektni partneri: PLOD Centar, Nezavisni biro za razvoj (NBR) Modriča, Udruga za poduzetništvo i posao LINK Mostar

  Projekt financira Evropska unija u sklopu programa „Podrška nevladinim organizacijama koje se aktivno bave borbom protiv korupcije“. Projekt implementiraju Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD Bihać, Nezavisni biro za razvoj (NBR) Modriča i Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar. Sveukupni cilj projekta je da se ubrza reforma ključnih vladinih institucija (njihovi programi, projekti i procedure) i unaprijedi njihov rad kroz aktivno učešće i uključenost nevladinih organizacija (organizacija civilnog društva-OCD). Brža reforma će voditi ka smanjenju korupcije.

  Ciljne grupe su:

  • Vijeće ministara BiH (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa),  Vlada FBiH – Ministarstvo trgovine i Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
  • Zavodi za zapošljavanje RS-a, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Unsko-sanskog kantona,
  • 3 kantonalne vlade (odgovorna ministarstva privrede) – Unsko-sanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton i Tuzlanski kanton
  • 6 entitetskih i kantonalnih skupština
  • 20 NVO-a koji rade na razvoju MPS-a i poduzetništva
  • 4 općine (Bihać, Bos. Krupa, Modriča, Jablanica ili Trebinje)
  • Razvojna banka FBIH

  Krajnji korisnici ovog projekta su MSP-i, udruženja poduzetnika, sindikati i nezaposleni radnici.

  Do sad su u okviru projekta realizirane sljedeće aktivnosti:

  • zajednička Platforma za borbu protiv korupcije u sektoru MPS-a i poduzetništva kreirana i usvojena,
  • preko 20 organizacija se pridružilo Platformi za borbu protiv korupcije u sektoru MPS-a i poduzetništva,
  • održane 2 obuke za predstavnike ciljnih grupa („Obuka o korupciji“ i „Obuka o zagovaranju“),
  • organizirana i održana konferencija „Manje korupcije, više radnih mjesta“,
  • započeto nadgledanje politika/programa,
  • započeta medijska kampanja,
  • započeto zagovaranje za promjene,
  • kreiran i distribuiran promotivni materijal.

  Očekivani rezultati na kraju implementacije projekta su:

  • zajednička platforma za borbu protiv korupcije u sektoru MPS-a i poduzetništva, koju će osmisliti i usvojiti NVO-i,
  • istraženo najmanje 14 postojećih politika, programa, procedura (koje se odnose na MSP-e i razvoj poduzetništva i pripadajuće dozvole kao što su urbanistička/građevinska dozvola), predložene konkretne mjere za poboljšanje i ustanovljene strukture za nadgledanje (monitoring),
  • organizirane kampanje zagovaranja.
  • razvijena mreža nadgledanja, nadgledanje promjena i redovno informirane javne/relevantne interesne strane.