Podrška poduzećima

Jedan od glavnih zadataka PLOD Centraje stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poduzetništva koji će stimulativno djelovati na osnivanje novih i razvoj postojećih malih i srednjih poduzeća (MSP). U sklopu svojih aktivnosti PLOD Centar je do sada uspostavio suradnju sa preko 150 poduzeća iz sektora poljoprivreda, drvoprerada, metaloprerada, građevinarstvo, turizam, te ostalih sektoras područja Unsko-sanskog kantona, a i šire (sjeverozapadna BiH i Livanjski kanton).

U periodu od 2007.-2011.godine PLOD Centar je kreirao preko 40 razvojnih projekata, poslovnih i investicionih planova za mala i srednja poduzeća s područja Unsko-sanskog kantona na osnovu kojih je preko 50% poduzeća dobilo sredstva za financiranje i razvoj poslovanja od Razvojne banke FBiH, komercijalnih banka i donatora.

PLOD Centar je uspostavio usluge namijenjene poduzećimačiji je cilj povezivanjepoduzeća na ciljanom području s programima i projektima na nacionalnoj razini, podrška u procesu pristupa financijskim sredstvima, razvoj ljudskih resursa, poboljšanje i unaprijeđenje poslovnog procesa, a koje uključuju:

  • informiranje o mogućim izvorima financiranja,
  • izrada poslovnih planova,
  • izrada investicijskih projekata,
  • financijski konsalting,
  • izrada marketing plana,
  • poslovno povezivanje,
  • informiranje o mogućnostima poslovnog povezivanja (sajmovi, B2B sastanci, poslovni susreti…),
  • informiranje o edukacijama.

Formluar

Aktuelni projekti:

Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać dana 03.11.2015. god. objavljuje

POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PODRŠKU IZVOZNO ORIJENTIRANIM PODUZEĆIMA IZ DRVNOG I METALNOG SEKTORA SA PODRUČJA USK U OKVIRU PROJEKTA „POVEĆANJE KONKURENTNOSTI RADNE SNAGE U USK

PLOD Centar Bihać, trenutno implementira projekt pod nazivom Povećanje konkurentnosti radne snage u USKu okviru kojeg  objavljuje Javni poziv za poduzeća iz metalnog i drvnog sektora sa područja Unsko-sanskog kantona. Sredstva za projekt u jednakom omjeru osiguravaju PLOD Centar Bihać i Eda – Agencija za razvoj preduzećaBanja Luka.

Projekt je namijenjen kompanijama iz metalne i drvne industrije sa područja USK koje imaju tendenciju rasta i potencijal za dalji rast i razvoj.

Generalni cilj projekta je da se ostvari tehničko-tehnološki napredak, unaprijedi organizacija, produktivnost i ukupna konkurentnost u sektoru metaloprerade i drvoprerade na prostoru Unsko-sanskog kantona. Jedan od načina da se isto postigne je da se unaprijedi konkurentnost radne snage u sektoru metala i drveta na području USK putem prekvalifikacije i/ili dokvalifikacije, a shodno potrebama privatnog sektora, kao i kroz osiguranje stručne podrške u procesu razvojaposlovanja (poslovnihsavjetodavnih usluga) u oblasti poslovnog planiranja, financija, marketinga, procesnog menadžmenta i sl., a shodno potrebama poduzeća.

Specifični cilj projekta je da se uspostavi sistem podrške za tehnološki napredak malih i srednjih poduzeća iz sektora metaloprerade i drvoprerade USK uz aktivno učešće ključnih sudionika.

Projekt dijelom odgovora na izazove s kojima se poslodavci u metalopreradi i drvopreradi najčešće suočavaju u procesu razvoja poslovanja. Naime, poslodavci ističu da su suočeni sa nedostatkom adekvatne, odnosno kvalificirane i konkurentne radne snage. I pored činjenice da se na evidenciji nezaposlenih u USK nalazi preko 46.000 osoba, poduzeća u USK imaju poteškoće kod odabira i zapošljavanja lica, te njihovog brzog uključivanja u poslovne procese poduzeća. Proces prilagođavanja takvih osoba tehničko-tehnološkim potrebama poduzeća često je spor, kompleksan i skup. Ulaganje poslodavaca u ovaj segment poslovnog procesa uzrokuje proporcionalan rast cijene proizvodnje po jedinici proizvoda, što utječe na njegovu konkurentnost na tržištu. Pored toga, poslodavci ističu da su suočeni sa nedostatkom kvalitetnih ali pristupačnih servisa i konsultantskih usluga namijenjenih iznalaženjukvalitetnih financijskih sredstava, marketingu, izlasku na nova tržišta, menadžmentu, financijskom menadžmentu, poslovnim inovacijama i slično.

Shodno tome, predmet podrške ovog poziva sufinanciranje troškova poslovnih aktivnosti u sljedećim oblastima:

A)      Razvoj radne snage

Uključuje sufinanciranje procesa edukacije i stručnog usavršavanja postojećih i novouposlenih lica. (Npr. edukacija osoba za rad na programima kao što su Solidworks, AutoCaditd, zatim obuka CNC operatera, CNC programera, varioca, lakirera i slično.)


B)      Tehnička podršku u razvoju poslovanja

Uključuje sufinanciranje poslovno savjetodavnih usluga, skrojenih prema potrebama ciljanih poduzeća, a u područjima kao što su poslovno i investicijsko planiranje, pronalaženjefinancijskih sredstava, marketing, pristup novim tržištima, procesni menadžment itd.


Poduzeća koja budu podržana, će u skladu sa ovim pozivom ostvariti podršku putem sufinanciranja predviđenih poslovnih aktivnosti u oblasti razvoja radne snage i/ili tehničke podrške u razvoju poslovanja. Maksimalna visina podrške koju može ostvariti jedno poduzeće iznosi 5.000 KM. Pri tome, financijski udio u sufinanciranju troškova kojeg osigurava PLOD ne može biti veći od 80%.

Shodno gore navedenom, PLOD Centar poziva poduzeća iz drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora koja imaju potrebu za razvojem radne snage i/ili potrebu za stručnim angažmanom u daljem razvoju poslovanja, da podnesu prijavu u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage u USK“.

Način podnošenja prijave

Prijava se podnosi na obrascu za prijavu. Obrazac za prijavu možete naći OVDJE. Zainteresirana poduzeća prijavu mogu podnijeti putem fax-a +387 37 220 690 ili putem e-maila (skenirani dokument), na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do27.11.2015. godine.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Kriterij za odabir

Generalni uvjeti imaju eliminatorni karakter i sastoje se od:

-          Firma mora biti registrirana na području USK

-          Firma mora biti iz metalnog ili drvnog sektora,

-          Firma mora imati minimalno 10 zaposlenih

Ukoliko obim prijava nadmaši raspoloživost sredstava, PLOD će u svrhu rangiranja prijava primjeniti specifične kriterije, koji se sastoje od pokazatelja za:

-          povećanja prihoda u KM,

-          povećanje izvoza u KM i

-          povećanja broja zaposlenih.

Ova trikriterija će imati jednaku težinu prilikom rangiranja prijava.

Period implementacije:

Sve aktivnosti poduzeća koje su predmet podrške iz ovog poziva moraju biti okončana do 31.01.2016. godine


Za više informacija o ovom pozivu, molimo kontaktirajte PLOD Centar putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili putem telefona +387 37 220 690