PLOD CENTAR NA KONFERENCIJI O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU U BiH

01.07.
2015

PLOD CENTAR NA KONFERENCIJI O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU U BiH

PLOD Centar je u vremenskom periodu od 23.-24.06.2015. godine u Sarajevu učestvovao na konferenciji “BiH OCD u socijalnom/društvenom preduzetništvu - javne politike, zakoni, prakse”. 


Konferencija posvećena socijalnom preduzetništvu okupila je sedamdeset predstavnika nadležnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih stručnjaka za oblasti zakonodavstva iz socijalne ekonomije s ciljem podrške inicijativama organizacija civilnog društva da budu kreatori razvoja ove oblasti u saradnji i partnerstvu sa nadležnim institucijama. Učesnici su dali preporuke i komentare na predložene mjere za  stvaranju povoljnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH predstavljene u studiji „Pravni i institucionalni aspekti socijalnog preduzetništva: komparativni pregled i stanje u Bosni i Hercegovini“ koja  je, u okviru pripremnih aktivnosti na temu socijalnog preduzetništva, predstavljena na konferenciji.


Kao kritični izazovi u smislu postojećeg zakonodavstva izdvojeni su: usko definisan koncept javnog interesa u poreskim zakonima (FBiH, RS) – posebno problem za preduzeća tipa A; OCD ne uživaju poreske povlastice za prihode ostvarene neposrednim obavljanjem privredne djelatnosti; nema poreskih olakšica za privredno društvo koje reinvestira svoju dobit u OCD - osnivača tog društva.


Preporuka stručnjaka za zakonodavstvo te za socijalno preduzetništvo iz regiona jeste da se, uprkos nepotpunom zakonskom okviru, drugim mjerama javnih politika može se podstaći razvoj socijalnog preduzetništva u BiH i to kroz: promociju dobrih praksi; pristup start-up sredstvima za mala i srednja preduzeća; finasiranje pilot projekata na nivou opština; promocija javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti; jačanje veze između društveno odgovornog preduzetništva i socijalne inkluzije (DOP i socijalno preduzetništvo su srodni koncepti); izrada strateških dokumenata po ugledu na region - koordinacija vertikalnih i horizontalnih politika; osiguravanje tehničke podrške od strane resursnih centara za OCD; promociju volonterskih aktivnosti; uključivanje socijalnog preduzetništva u nastavne programe na univerzitetima te kroz stvaranje koalicija i mreža i njihovo povezivanje sa sličnim mrežama u regionu i EU.


Konferencija je organizovana kao odgovor projekta TACSO BiH na potrebe organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini da saznaju više o konceptu, javnim politikama, zakonodavstvu i dobrim praksama na temu socijalnog preduzetništva. Konferenciji je prethodila studijska posjeta organizacijama i socijalnim/društvenim preduzećima u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, realizovana u periodu od 18. do 22. maja 2015.g., koji su predstavljeni kao primjeri dobre prakse i koji mogu da posluže kao modeli za organizacije u BiH koje djeluju ili imaju namjeru da djeluju kao socijalna preduzeća. U studijskoj posjeti je učestovao i PLOD Centar. 


Mali, ali konkretni  koraci i inicijative počevši sa lokalnog nivoa, koji ne zahtijevaju velika sredstva, najbolji su način da radimo na razvoju i promociji socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, a pluralizam pravnih formi u postojećem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine pogoduje razvoju socijalnog preduzetništva – osnovni su zaključci TACSO BiH konferencije “BiH OCD u socijalnom/društvenom preduzetništvu - javne politike, zakoni, prakse”.