Eksterna evaluacija projekta financiranog od strane EU-a pod nazivom ‘VRBAS, zajednički razvoj turizma u dolini Vrbasa ‘

Ukupna vrijednost: 2500.00 eura
Učešće pravnog subjekta: n/a
Broj osoblja: 4
Donator: Općina Bugojno
Klijent: Općina Bugojno
Period implementacije: 2009.
Projektni partneri: n/a

Cilj evaluacije je dati sveobuhvatnu ocjenu ukupne relevantnosti i efekta projekata nakon godine dana implementacije, a u skladu sa opisom aktivnosti, je li pristup adresiranju razvoja turizma relevantan i odgovarajući, održiv; da li su relevantne grupe i interesne skupine obuhvaćene projektom, da li i u kom nivou projekt doprinosi poboljšanju ekološke situacije, te koji su akteri i faktori i kako utjecali na implementaciju. Evaluacija također treba ukazati na efikasnost kojim projektni tim upravlja projektom (uključujući u to i upravljanje ljudskim, financijskim, tehničkim i drugim resursima naspram postignutih rezultata), kao i procijeniti koliko je odgovarajuća implementacijska struktura projekta.

U okviru zahtjeva za dostavljanje ponude za pružanje usluga vanjske evaluacije, specificirani su sljedeći radni zadaci koji se očekuju od pružatelja usluge evaluacije:

  • ispitati dizajn i važna pitanja, uključujući matricu logičkog okvira, i/ili opis projektnih akcija te usporediti iste sa promjenama u projektnom okruženju;
  • ispitati cjelokupnu izvedbu ugovarača, konzultanata, iskorištenje output-a i input-a, procjenu kvalitete izvještavanja i slično;
  • procijeniti ulogu projektnih partnera i stakeholder-a u projektu, kao i nivo koordinacije i konsultacije između njih i Korisnika;
  • procijeniti projektni napredak do datuma, utjecaj i vjerovatnoću održivosti postignutih rezultata, te identificirati uska grla;
  • ispitati poštivanje svih procedura propisanih od strane Delegacije Evropske komisije, a posebno nabavnih procedura i
  • raditi na svim drugim specifičnim pitanjima koje projektni i/ili evaluacijski tim prepoznaju kao relevantne